Gjeldende betingelser

Generelt
De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av www.Sengekos.no (heretter kalt "Sengekos").

Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Sengekos så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering
Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Sengekos side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos Sengekos , er ansvarlig for betaling av de ytelser Sengekos leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Sengekos's side.

Uavhentede pakker
Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr for uavhentet vare, samt frakt begge veier, for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale.

UAVHENTEDE PAKKER BELASTES MED ET GEBYR PÅ KR. 500,-

Reklamasjon
Før feil meldes til Sengekos , bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Sengekos har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Sengekos slik at Sengekos kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Sengekos melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp
Sengekos vil, snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Sengekos, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Sengekos, betaler ikke Sengekos disse utgiftene.

Angrefrist
Vi følger kjøpsloven når det gjelder retur av varer og ber deg fylle ut angrerettskjema hvis du returnerer varer til oss.  Alle våre nettkunder har ifølge norsk lov 14 dagers angrefrist fra dagen de mottar produktet. Du har 14 dager på å gi oss beskjed om du angrer, enten på telefon eller e-post. Du trenger ikke å oppgi noen grunn for retur. Varen må leveres tilbake i samme stand og mengde som du mottok den.  Angreretten gjelder ikke for intim- og hygiene-produkter dersom du har tatt produktet i bruk eller brutt emballasjen/forseglingen. Du har ikke angrerett på forseglede varer som ikke er egnet for retur av helsevernmessige og hygieniske årsaker, og hvor forseglingen er brutt etter levering.

Dette gjelder for eksempel produkter som undertøy, latex, glidemiddel eller kremer, graviditetstester, dildoer, vibratorer.

Returskjema ligger som en link på din ordrebekreftelse, som du mottar på e-post.

Ekstraordinære forhold
Sengekos er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Sengekos godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Sengekos's kontroll, og som Sengekos ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Sengekos er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Sengekos's side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår
Sengekos har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Endring i vilkårene
Sengekos forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er Sengekos forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Sengekos fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.